1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

  1. Tieto zásady ochrany súkromia tvoria neodeliteľnú súčasť Podmienok Služby dostupných na internetovej adrese https://www.tipli.sk/podmienky. Pojmy tu používané majú rovnaký význam ako pojmy definované v Podmienkach podľa predchádzajúcej vety.
 2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Poskytovateľ – spoločnosť Tipli s.r.o., IČO: 053 99 092, so sídlom Na poříčí 1067/25, 110 00 Praha, je správcom osobných údajov registrovaným na Úrade pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00069283.
  2. Pri Registrácii do Služby udeľuje (zaškrtnutím políčka súhlasu) Užívateľ Poskytovateľovi ako správcovi osobných údajov súhlas so spracovaním svojich údajov v rozsahu: meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, IP adresa a iné údaje o zariadení, ID používateľa, Facebook ID a nákupnú históriu, a to pre reklamné a marketingové účely, vrátane ponúkaného obchodu a služieb prostredníctvom zasielaných obchodných oznámení a vyhodnocovania obchodnej činnosti. Poskytnutie údajov pre tieto účely nie je zákonným ani zmluvným požiadavkom a je tak dobrovoľné. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú s tým, že môže byť kedykoľvek odvolaný. Používateľ berie na vedomie, že vyšie uvedené údaje môžu byť predané k spracovaniu pre dané účely spoločnostiam Tableu Inc., 1621 N 34th St., Seattle, WA 98103, USA; Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 90425, USA; ROI Hunter a.s., IČO: 03103048; Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika, Amazon Web Services, Inc., 440 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, USA; Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission Street, San Francisco, CA 94015, USA; Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 03668681, Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika; ako spracovateľom. Pre predanie osobných údajov do USA neexistuje rozhodnutie Komisie o odpovedajúcej ochrane a predanie tak prebieha na základe vhodných záruk v podobe štandardných doložiek alebo iba entitám zapojeným do tzv. „Privacy Shield“. Údaje nebudú vyšie uvedenými spoločnosťami ďalej sprístupňované. Kópiu údajov je možné získať prostredníctvom Poskytovateľa.
  3. Osobné údaje Uživateľa v rozsahu: meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, IP adresa, ID používateľa, Facebook ID, číslo bankového účtu, prihlasovacie údaje, referral a nákupná história, môžu byť Poskytovateľom ako správcom osobných údajov spracovávane aj bez súhlasu Užívateľa, a to ako nevyhnutné pre plnení povinností vyplývajúcich zo zmluvy či pre jednanie o uzavretí zmluvy, najmä za účelom realizácie nákupov a výpočtu a vyplatenia cashbacku, ako aj vedenie užívateľského účtu v Službe a poskytovaní podpory Užívateľom. Užívateľ berie na vedomie, že vyšie uvedené údaje môžu byť predané k spracovaniu pre dané účely spoločnostiam; Intercom, Inc., 55 Second Street, San Francisco, CA 94105, USA; Freshworks Inc., 1250 Bayhill Drive, San Bruno, CA 94066, USA; Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 03668681, Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika; ako spracovateľom. Pre predanie osobných údajov do USA neexistuje rozhodnutie Komise o odpovedajúcej ochrane a predanie tak prebiehá na základe vhodných záruk v podobe štandardných doložiek alebo iba entitám zapojeným do tzv. „Privacy Shield“. Údaje nebudú vyšie uvedenými spoločnosťami ďalej sprístupňované. Kópiu údajov je možné získať prostredníctvom Poskytovateľa.
  4. Používateľ je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o akejkoľvek zmene vo svojich osobných údajoch.
  5. Poskytovateľ spracovanie osobných údajov vykonáva sám vlastnými prostriedkami či prostredníctvom spracovateľov uvádzaných v týchto podmienkach, najmä potom prostredníctvom spoločnosti IGNUM, s.r.o., IČO: 26159708, Vinohradská 190/2405, 130 61 Praha, Česká republika, ako poskytovateľom serverovej infraštruktúry. Používateľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje môžu byť spracovávané automatizovaným spôsobom v elektronickej forme alebo manuálne v listovej forme.
  6. Používateľ berie na vedomie, že má právo prístupu ku svojim osobným údajom a pokiaľ zistí alebo sa domnieva, že Poskytovateľ ako správca alebo im poverení spracovatelia vykonávajú spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, môže požiadať Poskytovateľa či príslušného spracovateľa o vysvetlenie aleebo požadovať, aby odstránili vzniknutý stav a osobné údaje blokovali resp. obmedzili ich spracovanie (od 25.5.2018), vykonali ich opravu, doplnili ich alebo zlikvidovali resp. vykonali výmaz (od 25.5.2018).
  7. Používateľ ďalej berie na vedomie, že má právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pre účely priameho marketingu (od 25.5.2018) s tým, že v pr'pade vznesenia takejto námietky nebudú už osobné údaje pre účely priameho marketingu ďalej spracováváné.
  8. Na Poskytovateľa se môže Používateľ ohľadom ochrany osobných údajov kedykoľvek obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy: moje@tipli.sk. Používateľ berie na vedomie, že má tiež právo obrátiť sa s prípadnou sťažnosťou priamo na dozorný úrad, kterým je Úrad pre ochranu osobných údajov.
  9. Používateľ má ďalej právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytol Poskytovateľovi v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čiteľnom formáte, a právo ich odovzdať inému správcovi s tým, že má právo na to, aby osobné údaje boly Poskytovateľom odovzdané priamo druhému správcovi, pokiaľ je to technicky možné.
 3. OBCHODNÉ OZNÁMENIE

  1. Pri Registrácii do Služby (zaškrtnutím okienka súhlasu) Používateľ dobrovolne souhlasí s tým, aby mu prostredníctvom poskytnutého kontaktu pre elektronickú komunikáciu (e-mailová adresa, telefónne číslo) boli Poskytovateľom zasielané obchodné oznámenia týkajúce se Služby alebo výrobkov či služieb tretích strán. Tento súhlas môže Používateľ kedykoľvek odvolať odhlásením odberu, a to spôsobom popísaným v každom zo zasielaných oznámení.
 4. SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

  1. Za účelom testovania a zlepšovania kvality Služby využívá Prevádzkovateľ analytické nástroje Hotjar a Smartlook, ktoré slúžia k vyhodnocovaniu správania používateľov na webovej stránke. Ich pomocou môžu byť zbierené anonymné technické dáta ako napr. veľkosti obrazovky, dáta o prehliadači apod. V prípade, že si Používateľ neželá, aby boli dáta o jeho návštevách Služby pomocou nástroja Hotjar shromažďované, má možnosť využiť nástroj dostupný na adrese www.hotjar.com/opt-out.

Už odchádzate?

Stačí pár sekúnd pre získanie odmien z vašich nákupov!

Vytvorte si zadarmo účet na Tipli. Okamžitý prístup k odmenám, až 25 % späť z nákupov v 1168 obchodoch.

Platí na každý nákup a tiež na zľavy a akcie.