Aké sú Vaše práva?

S ohľadom na skutočnosť, že o Vás spracúvame osobné údaje, náležia Vám práva, o ktorých by sme Vás radi informovali v tejto sekcii. Všetky Vaše práva môžete u nás uplatniť akýmkoľvek spôsobom, ktorý Vám bude vyhovovať a ktorý umožní overiť, že nás skutočne žiadate vy (umožní overiť Vašu identitu), a my sa Vám budeme snažiť v najväčšej možnej miere vyjsť v ústrety. Aby sme ale boli schopní Vám vyhovieť čo najlepšie, chceli by sme Vás požiadať, aby ste svoje práva uplatnili písomne na adrese spoločnosti Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1 alebo na emailové adrese moje@tipli.cz.

Právo na prístup

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame, a súčasne právo na informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame, po akú dobu, aké sú účely spracúvania, komu ich sprístupňujeme a či ich používame k automatizovanému rozhodovaniu (prípadne ako toto automatizované rozhodnutie funguje).

Kópiu Vašich osobných údajov Vám poskytneme bezplatne. Iba v prípade, že by sa jednalo o viac kópií, dovolíme si po Vás žiadať nevyhnutnú úhradu za ich poskytnutie.

Právo na opravu

Pokiaľ zistíte, že o Vás spracúvame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, máte právo na to, aby sme osobné údaje opravili, alebo pokiaľ to vyžaduje účel spracúvania týchto osobných údajov, aby sme ich doplnili.

Právo na výmaz

Vašim právom je taktiež výmaz Vašich osobných údajov, ktoré o Vašej osobe uchovávame a spracúvame. Aby ste mohli vymazanie požadovať, musí byť daný jeden z nasledujúcich dôvodov:

  1. Vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované alebo spracúvané;
  2. Vaše osobné údaje spracúvame protiprávne;
  3. odvolali ste súhlas, na základe ktorého bolo spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávané a nemáme žiadne iné oprávnenie (právny titul) tieto osobné údaje spracúvať;
  4. vznesiete námietku proti spracúvaní Vašich osobných údajov, pokiaľ sú tieto údaje spracúvané za účelom priameho marketingu (napr. zasielaní obchodných oznámení);
  5. vznesiete námietku proti spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, a pokiaľ nebudeme schopný preukázať, že oprávnený záujem prevažuje Vaše právo na výmaz;
  6. existuje určitý zákonný dôvod, ktorý vyžaduje výmaz týchto osobných údajov;
  7. spracúvame osobný údaj dieťaťa, pričom nebol daný súhlas rodiča k takému spracúvaniu.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že môže dôjsť k situácii, že Vaše osobné údaje nemôžu byť vymazané na základe Vášho odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo na Vašu žiadosť o výmaz osobných údajov. Takým prípadom je najmä situácia, kedy po nás spracúvanie Vašich osobných údajov vyžaduje zákon. V prípade, keď táto situácia nastane, budeme Vás informovať o dôvode, na základe ktorého nemôžu byť Vaše osobné údaje vymazané i napriek Vašej výslovnej žiadosti o výmaz osobných údajov.

Právo na prenositeľnosť

Ďalšie právo, ktoré môžete uplatniť, je tzv. právo na prenositeľnosť. Na základe tohto práva môžete žiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté na základe Vášho súhlasu a ktoré spracúvame automatizovane. Vaše osobné údaje, ktoré spĺňajú tieto podmienky, Vám na požiadanie poskytneme v bežnom používanom, štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte, príp. Ich na základe Vašej žiadosti poskytneme inému prevádzkovateľovi podľa Vášho určenia, pokiaľ to bude technicky realizovateľné.

Právo na obmedzenie spracúvania

V prípadoch, kedy budete mať pocit, že Vaše spracúvané osobné údaje sú chybné, máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov na dobu nevyhnutne nutnú pre overenie presnosti Vašich osobných údajov a na ich prípadnú opravu.

Toto právo máte taktiež v týchto prípadoch:

  1. spracúvanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale neprajete si, aby Vaše osobné údaje boli vymazané;
  2. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje za účelom, za ktorým sme ich spracúvali, ale Vy trváte na ich spracúvaní (hlavne uchovaní) pre určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych úkonov;
  3. bola Vami vznesená námietka proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu, pričom obmedzenie spracúvania v tomto prípade bude platné po dobu nevyhnutnú k určeniu toho, či náš oprávnený záujem prevyšuje nad Vašim právom na to, aby Vaše osobné údaje neboli naďalej spracúvané.

Právo na námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe tzv. oprávneného záujmu

S ohľadom na skutočnosť, že niektoré Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo podať proti tomu, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali za účelom priameho marketingu (napr. za účelom zasielania obchodných oznámení). V takom prípade prestaneme Vaše osobné údaje za týmto účelom spracúvať.

Právo na sťažnosť

V prípade, kedy všetky zhora uvedené práva sú za Vášho pohľadu nedostatočné, alebo podľa Vášho názoru akýmkoľvek spôsobom porušujeme Vaše práva, máte možnosť podať sťažnosť u dozorného orgánu. Sťažnosť môžete vzniesť prostredníctvom orgánu zaoberajúcim sa ochranou osobných údajov.

Aktualizované dňa: 25.5.2018

Chcete prísť o odmenu až 15 % z každého nákupu na internete?

Stačí sa zadarmo zaregistrovať a o žiadne odmeny už nikdy neprídete.

Práve teraz k novému účtu až 10 € za vaše nákupy. Ku každej odmene za nákup, získate ďalšiu bonusovú v rovnakej výške. Celkom na bonusových odmenách môžete získať až 10 €.

- alebo -
Registráciou súhlasíte s podmienkami použitia a so spracovaním osobných údajov.
Máte už účet? Prihláste sa