Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami používania služby Tipli.sk sa riadia všetky právne vzťahy, ktoré vznikajú pri využívaní služby Tipli.sk Spotrebiteľmi (ďalej len „Podmienky“).

1. Prevádzkovateľ služby

Poskytovateľom služby Tipli.sk je spoločnosť Tipli s.r.o., so sídlom Na Poříčí 1067/25, 110 00, Praha 1, IČO 053 99 092, zapísaná v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 195442 (ďalej len "Prevádzkovateľ").

2. Poskytované služby

Prevádzkovateľ portálu www.Tipli.sk má uzavretú zmluvu o sprostredkovaní s internetovými obchodmi a službami (ďalej len "e-shopy"). Jedná so zmluvnými partnermi Prevádzkovateľa, ktorí sú uvedení na jeho webových stránkach. Ponúkané výrobky, prípadne služby, uverejňuje Prevádzkovateľ na svojom portáli.

Spotrebiteľ je fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorý na základe svojej registrácie na www.Tipli.sk nakúpi vo vybraných partnerských e-shopoch, tj. u zmluvných partnerov Prevádzkovateľa, ktorí sú uvedení na www.Tipli.sk.

Prevádzkovateľ má uzavretú zmluvu o sprostredkovaní nákupu zo strany tretích osôb s týmito obchodmi a svojim zmluvným partnerom (e-shopom) prostredníctvom registrácie Spotrebiteľa na svojom serveri sprostredkuje uzatvorenie obchodu s týmito fyzickými osobami.

Na základe uskutečneného sprostredkovaného nákupu medzi e-shopom – smluvným partnerom a spotrebiteľom, ktorý sa zaregistruje na serveri prevádzkovateľa a prostredníctvom tejto registrácie uskutoční nákup v e-shope, je prevádzkovateľovi vyplatená provízia.

Predmetom tejto zmluvy je určenie podmienok, na základe ktorých sa Prevádzkovateľ a Spotrebiteľ o takto získanú províziu delí.

3. Spôsob výpočtu provízie a jej pripísanie na účet spotrebiteľa

Výška provízie za jednotlivé nákupy je stanovená v podmienkach konkrétneho e-shopu na stránkach www.Tipli.sk a to vždy s platnosťou ku dňu nákupu.

Daňové dopady pri výplate odmeny si Spotrebiteľ rieši sám podľa svojim konkrétnych podmienok. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za Spotrebiteľa zo získaného príjmu a dane z príjmu, čo Spotrebiteľ berie na vedomie.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť bonusové peniaze spotrebiteľovi v prípade, že došlo k porušeniu podmienok zo strany spotrebiteľa.

4. Vznik zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom a jej ukončenie

Právny vzťah medzi Prevádzkovateľom na www.Tipli.sk a Spotrebiteľom vznikne registráciou, tj. vyplnením registračného formulára Spotrebiteľa na www.Tipli.sk, na základe čoho Prevádzkovateľ zaháji poskytované služby. Medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom je uzavretá zmluva o poskytovaní služieb na základe prehlásenia Spotrebiteľa, že súhlasí s týmito Podmienkami. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. Každý Spotrebiteľ je oprávnený výlučne na jednu registráciu a je zodpovedný za správnosť a platnosť ním zadaných osobných a registračných údajov. V rámci registrácie, na základe ktorej je založený právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom, je Spotrebiteľ povinný pravdivo uviesť požadované údaje o svojej osobe. Tieto údaje slúžia na identifikáciu Spotrebiteľa ako účastníka zmluvného vzťahu a sú nevyhnutné pre riadnu výplatu každej finančnej čiastky na účet Spotrebiteľa.

Ukončenie zmluvy je možné vykonať jednostranným oznámením Prevádzkovateľa alebo Spotrebiteľa, pričom za okamih doručenia prejavu vôle o ukončení zmluvného vzťahu sa považuje doručenie na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa info@tipli.sk alebo na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú uviedol pri registrácii.

Prevádzkovateľ je oprávnený zmluvu ukončiť aj v prípade, ak Spotrebiteľ požiada o odstránenie osobných údajov z evidencie Prevádzkovateľa alebo ak Spotrebiteľ neuhradí kúpnu cenu za výrobky, ktoré si prostredníctvom www.Tipli.sk objednal u niektorého zo zmluvných e-shopov.

Spotrebiteľ môže kedykoľvek požiadať o ukončenie zmluvy, za čo sa považuje aj jeho žiadosť o vymazanie jeho osobných údajov z databázy Prevádzkovateľa a ich ďalšie poskytnutie tretím osobám, nevyhnutné v rámci poskytovaných služieb.

5. Právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom

Vzájomné právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom sa riadia týmito Podmienkami, ktoré sú uverejnené na www.Tipli.sk a platnými právnymi predpismi v Slovenskej republike.

Tieto Podmienky upravujú právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom – podnikateľom a Spotrebiteľom – fyzickou osobou nepodnikateľom.

Je vylúčené, aby bola za spotrebiteľa považovaná právnická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba – podnikateľ.

Podmienkou pre vznik zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Spotrebiteľom je, že sa Spotrebiteľ oboznámi s obsahom týchto Podmienok a v rámci registrácie na serveri Prevádzkovateľa prehlási, že s týmito Podmienkami súhlasí.

Prevádzkovateľ je oprávnený Podmienky kedykoľvek meniť, a to najmä v súvislosti so zmenou právnych predpisov a so zmenou alebo rozšírením im poskytovaných služieb.

Podmienky sú pre obe zmluvné strany, tj. pre Prevádzkovateľa a pre Spotrebiteľa záväzné odo dňa ich zverejnenia. Všetky zmeny Podmienok je Prevádzkovateľ povinný oznámiť Spotrebiteľovi zaslaním informácie na e-mailovú adresu Spotrebiteľa uvedenú v registrácii.

V prípade, že Spotrebiteľ so zmenenými Podmienkami nebude súhlasiť, je oprávnený zmluvný vzťah ukončiť a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného dokladu vymazať jeho údaje zo svojho zoznamu alebo zo zoznamu, ktorý je poskytovaný tretím osobám v súvislosti s poskytovaním služieb podľa týchto Podmienok.

6. Vysporiadanie zaniknutej zmluvy

Prevádzkovateľ vykoná finančné vysporiadanie zo zaniknutej zmluvy do 60 dní od ukončenia zmluvného vzťahu a finančnú čiastku z takto uskutočneného vysporiadania poukáže na účet Spotrebiteľa.

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov a technické údaje o www.Tipli.sk

Registráciou na Tipli Spotrebiteľ udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas so spracovaním všetkých poskytnutých osobných údajov spoločnosti Tipli, s.r.o. so sídlom Na Poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 053 99 092 zapísanej v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 195442, ktorá je prevádzkovateľom, a s ich následným spracovaním (prípadne aj prostredníctvom sprostredkovateľa), a ďalej súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre marketingové účely Prevádzkovateľa, t.j. ponúkaní výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácii o pripravovaných akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov. Tento súhlas udeľuje Spotrebiteľ aj za účelom priameho marketingu v zmysle §62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách uskutočňovaného prostredníctvom volania alebo používania automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ.

Tento súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú, avšak môže byť kedykoľvek písomne odvolaný doručením na adresu Prevádzkovateľa. Udelením súhlasu na spracovanie osobných údajov Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol upozornený na svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, najmä na ustanovenie §15 ods. 1 písm. e) bod 2. zákona č. 122/2014 Z. z., podľa ktorého je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné ako aj že Spotrebiteľ je oprávnený súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na adrese Prevádzkovateľa, má právo na opravu svojich osobných údajov, právo na blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu a tiež právo obrátiť sa v prípade domnelého porušenia svojich práv na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Povinné políčka v rámci registrácie je nutné vyplniť, aby mohla byť registrácia, resp. objednávka u zmluvných predajcov – e-shopov uskutočnená.

Na serveri Prevádzkovateľa sú zhromažďované informácie, ktoré sú automaticky získavané z prehliadača Spotrebiteľa, pričom ide konkrétne o nasledovné údaje:

 • Typ prehliadača
 • Používaný operačný systém
 • URL predošlej navštívenej stránky
 • IP adresa hlavného počítača
 • Čas dotazu na serveri

Pre využívanie služby Tipli.sk sú nutné súbory Cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú prehliadačom ukladané na počítač Spotrebiteľa a umožňujú aktuálnu internetovú ponuku prispôsobiť potrebám Spotrebiteľa.

Funkcia „zapamätať prihlásenie“ používa permanent cookie pre identifikáciu Spotrebiteľa a stavu jeho účtu na stránkach Prevádzkovateľa. Funkcia sa aktivuje zaškrtnutím políčka „zapamätať prihlásenie“ a je zrušená pri odhlásení. Cookies nespôsobuje na počítači Spotrebiteľa škody a neobsahuje vírusy.

Oprava, zmena a vymazanie osobných údajov je možné samotným Spotrebiteľom po zadaní e-mailovej adresy a hesla.

Spracovateľom a prevádzkovateľom osobných údajov Spotrebiteľa je spoločnosť Tipli, s r.o., so sídlom Na Poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 053 99 092, zapísaná v obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 195442. Spotrebiteľ má právo sa kedykoľvek informovať ohľadom spracovania jeho osobných údajov, o ich pôvode, príjemcoch údajov a účelom ich spracovania, a to na adrese: info@tipli.sk, alebo na adrese Na Poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Spracovanie údajov podlieha dohľadu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

8. Podmienky pre poskytovanie služby

Spotrebiteľ musí byť prihlásený k svojmu účtu a zároveň nesmie mať zakázané používanie cookies vo svojom internetovom prehliadači.

Využije prístup na internetovú stránku e-shopu prostredníctvom serveru Prevádzkovateľa.

Uskutoční objednávku alebo nákup tovaru svojím menom a na svoj účet a príslušný e-shop mu objednávku alebo nákup potvrdí.

Prevádzkovateľ obdrží od e-shopu províziu na základe uskutočneného obchodu či realizovanej objednávky.

Spotrebiteľ je povinný používať službu Tipli unikátne tj. bez duplicitných užívateľských účtov v zmysle e-mailovej adresy, telefónneho čísla či bankového spojenia alebo IP adres.

9. Výplata finančnej odmeny

Finančná odmena bude Spotrebiteľovi vyplatená na základe zrealizovaného obchodu, tj. zaplatením kúpnej ceny za tovar v e-shope zo strany Spotrebiteľa a vyplatením sprostredkovateľskej provízie zo strany e-shopu voči Prevádzkovateľovi.

Spotrebiteľ má právo na poskytnutie informácii ohľadom zrealizovaných provízii zo strany zmluvného partnera Prevádzkovateľa a o stave svojho účtu. Všetky informácie mu budú poskytnuté dotazom na adrese info@tipli.sk.

Výplata finančnej odmeny bude prevedená bezhotovostnou platbou v prospech účtu Spotrebiteľa, a to v prípade, ak bude celková suma na účte spotrebiteľa minimálne 0,01 € a Spotrebiteľ si o výplatu sumy požiada cez rozhranie webovej aplikácie na www.Tipli.sk a v rámci svojej registrácie uvedie správne údaje pre výplatu.

Prevádzkovateľ má právo finančnú čiastku nevyplatiť pričom tento nárok zaniká/nevznikne v prípade:

 • Zmluvný partner nevyplatil prevádzkovateľovi zjednanú províziu z uskutočneného obchodu medzi e-shopom a Spotrebiteľom
 • Vyplatenú províziu od e-shopu nie je možné identifikovať s nákupom Spotrebiteľa
 • Provízia vyplatená e-shopom je spojená so zrušeným profilom Spotrebiteľa
 • Spotrebiteľ odstúpil od zmluvy s e-shopom ohľadom zrealizovanej objednávky
 • Spotrebiteľ neposkytol nutnú súčinnosť pre výplatu finančnej odmeny
 • Spotrebiteľ porušil podmienky používania služby Tipli.sk

10. Odmeny

Prevádzkovateľ odmeňuje Spotrebiteľa:

 • V rámci súťaží a akcií usporiadanými Prevádzkovateľom na jeho stránkach.

11. Reklamácie

Po dobu trvania zmluvy je Spotrebiteľ oprávnený kontrolovať si stav svojho účtu, dostupného na karte Spotrebiteľa, ku ktorému má prístup po zadaní svojho spotrebiteľského mena a hesla na www.Tipli.sk. Pre prípad, že Spotrebiteľ nesúhlasí s výškou pripísanej provízie z uskutočnených nákupov, môže uplatniť reklamáciu, a to písomne zaslaním na adresu Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mail info@tipli.sk.

12. Ďalšie dojednania

a, Spotrebiteľ berie na vedomie, že z technických či iných dôvodov, nezávislých na Prevádzkovateľovi, môže byť prístup na www.Tipli.sk prerušený a Prevádzkovateľ vykoná všetky potrebné opatrenia, aby bola takáto porucha v čo možno najkratšej dobe odstránená.

b, Prevádzkovateľ nie je výrobcom ani dodávateľom tovaru, ktoré si Spotrebiteľ prostredníctvom portálu www.Tipli.sk objedná a zaplatí zaňho kúpnu cenu. Z tohto dôvodu Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné vady, poskytnuté množstvo a akosť výrobkov či poskytovaných služieb niektorým z jeho zmluvných partnerov. Všetky informácie o tovare a službách, ktoré Poskytovateľ prezentuje na svojom portáli, sú uverejnené na základe podkladov od jednotlivých poskytovateľov a dodávateľov.

c, Prevádzkovateľ www.Tipli.sk je sprostredkovateľom zmluvného vzťahu medzi Spotrebiteľom a konečným poskytovateľom výrobkov alebo služieb. Za túto službu mu prináleží provízia vyplatená zo strany zmluvného partnera e-shopu, kde sú títo zmluvní partneri uvedení na serveri Prevádzkovateľa. O poskytnutú províziu sa delí so Spotrebiteľom v pomere a za podmienok, ktoré sú vymedzené týmito Podmienkami. Prevádzkovateľ tak neodpovedá za kvalitu, množstvo, akosť a vyhotovenie dodaného tovaru alebo poskytnutých služieb zo strany jeho zmluvných partnerov.Spotrebiteľ tak berie na vedomie, že všetky reklamácie vadného tovaru alebo služieb je nutné uplatňovať u konkrétneho predajcu.

13. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy medzi prevádzkovateľom stránok www.Tipli.sk a Spotrebiteľom, ktorý je riadne registrovaný na portáli www.Tipli.sk sa riadia týmito Podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb., zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z., zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Spotrebiteľ súhlasí s tým, aby boli poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľom spracované a uchované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (zákon č. 122/2013 Z.z.) za účelom plnenia predmetu zmluvy. Spotrebiteľ má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

Tieto všeobecné podmienky užívania sú platné odo dňa 1.10.2016.

Už odchádzate?

Stačí pár sekúnd pre získanie odmien z vašich nákupov!

Vytvorte si zadarmo účet na Tipli. Okamžitý prístup k odmenám, až 25 % späť z nákupov v 832 obchodoch.

Platí na každý nákup a tiež na zľavy a akcie.