Týmito podmienkami používania služby Tipli.sk sa riadia všetky právne vzťahy, ktoré vznikajú pri využívaní služby Tipli.sk

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Prevádzkovateľom internetovej služby dostupnej na adrese www.tipli.sk (ďalej len "Služba"), je společnost Tipli s.r.o., IČO: 05399092, se sídlem Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha, zapísaná v obchodnom registre vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 263037 (ďalej len "Prevádzkovateľ").
  2. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom Služby a ich užívateľmi (ďalej len "Podmienky") s tým, že užívateľom sa rozumie každá osoba, ktorá Službu akýmkoľvek spôsobom využíva (ďalej len "Užívateľ"). Každý Užívateľ je povinný sa pred užívaním Služby s týmito Podmienkami dôkladne zoznámiť a v prípade nesúhlasu sa užitia Služby zdržať. Súhlas s Podmienkami prejavuje Užívateľ akýmkoľvek užívaním Služby a je povinný ho v prípade registrácie potvrdiť za účelom zriadenia užívateľského účtu (ďalej len "Registrácia").
  3. Cielom Služby je umožniť užívateľom získanie cashback odmien za nákup tovaru alebo služieb u tretích stranách a bonusových odmien (ďalej len "Odmeny"). Služba je poskytovaná zadarmo.
  4. Pre užívanie Služby je nevyhnutné pripojenie k internetu. Náklady na pripojenie k internetu nesie Užívateľ s tým, že sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. REGISTRÁCIA

  1. Podmienkou možnosti získať Odmeny je Registrácia v Službe, pretože Užívateľský účet je nevyhnutný pre zaznamenávanie a vyplácanie Odmien.
  2. Užívateľský účet je Užívateľovi zriadený bezprostredne po prevedení Registrácie. Registráciu do Služby je možné vykonať s využitím e-mailovej adresy alebo prostredníctvom osobného účtu na sociálnej sieti Facebook či účtu Google s tým, že sa vždy musí jednať o vlastný existujúci e-mailovú adresu či autentický Facebook alebo Google účet. Každý Užívateľ je oprávnený vykonať zásadne iba jednu Registráciu a je pri nej povinný uvádzať iba pravdivé a presné osobné údaje. Údaje poskytnuté pri Registrácii je Užívateľ povinný udržiavať aktuálne. Vykonanie viac Registrácií jedným Užívateľom s využitím nepravdivých údajov alebo poskytnutí akýchkoľvek zhodných identifikujúcích údajov (napr. telefonného čísla, čísla bankového účtu) v rámci viac Registrácií sa považuje za porušenie týchto Podmienok. Službu je Užívateľ povinný užívať a svoj Užívateľský účet spravovať len prostrednítvom zariadenia, ktoré nie je zdieľané s iným Užívateľem Služby.
  3. Užívateľ môže kedykoľvek bez udania dôvodu požiadať o zrušenie svojho Užívateľského účtu v Službe, a to písomne na adrese Prevádzkovateľa.
  4. Užívateľ je povinný svoje prihlasovacie údaje k Službe udržovať v tajnosti a nie je oprávnený umožniť tretej osobe užívanie svojho Užívateľského účtu. V prípade nedodržania tejto povinnosti je Užívateľ zodpovedný za všetku újmu, ktorá vznikne v súvislosti s užitím jeho Užívateľského účtu treťou osobou.
 3. ODMENY

  1. Prevádzkovateľ vystupuje ako sprostredkovateľ nákupov resp. zmlúv medzi Užívateľom a zmluvnými partnermi Prevádzkovateľa ponúkajúcimi tovar a služby (ďalej len "Partneri") s tým, že za sprostredkuje inkasuje províziu (ďalej len "Provízia"), ktorej časť je vrátená Užívateľovi ako cashback Odmena. Prevádzkovateľ nie je v žiadnom prípade predajcom tovaru alebo poskytovateľom služieb, ktoré sú predmetem nákupu, a nie je tak zodpovedný za ich dodanie a prípadné vady, ani nie je možné u Prevádzkovateľa uplatňovať iné práva súvisiace s nákupom.
  2. Aktuálna platná výška Odmeny za nákup tovaru a služieb u jednotlivých Partnerov je vždy uvedená v ich profile v rozhraní Služby (v %). Základ pre výpočet Odmeny (tj. či zahrňuje dane a iné poplatky, náklady na dopravu a užití platobnej metody, zľavy apod.) určuje Partner a môže sa tak pri jednotlivých Partneroch lišiť. Konečnú výšku Odmeny pripísanej Užívateľovi môže pri nákupe tovaru a služieb v cudzích menách ovplyvniť tiež výmenný kurz.
  3. Pre získanie Odmeny je nevyhnutné, aby bol Užívateľ prihlásený do svojho účtu a začal nákup tovaru či služieb preklikom odkazu "Prejsť do obchodu" uvedeného v profile príslušného Partnera v rozhraní Služby. Nastavenie prehliadača na koncovom zariadení Užívateľa musí umožňovať ukladanie cookies. Poskytovateľom technológie zaisťujúcej prepojenie Služby s Partnermi a identifikáciou nákupu je tretia strana a Prevádzkovateľ tak nie je schopný garantovať funkčnosť a automatické pripísanie Odmeny. Službu je Užívateľ povinný užívať len prostredníctvom zariadenia, ktoré nie je zdieľané s iným Užívateľom Služby.
  4. Odmena za nákup bude Užívateľovi pripísaná spravidla do 48 hodín od uskutečnenia nákupu, a to vo forme registrovanej Odmeny čakajúcej na potvrdenie Partnera (ďalej len "Registrovaná Odmena"). V prípade, že nedôjde v tejto lehote k pripísaniu Registrovanej Odmeny v Užívateľskom účte Užívateľa, môže Užívateľ uplatniť reklamáciu v rámci tzv. Garancie spokojnosti dle čl. [*3.7*]. Partner následne potvrdí Registrovanú Odmenu spravidla v období 14-70 dní od uskutečnenia nákupu a príslušná Odmena bude pripísaná na Užívateľský účet Užívateľa ako potvrdená Odmena k výplate (ďalej len "Potvrdená Odmena") K potvdeniu Odmeny k výplate nedôjde v prípade, že bolo niektorou zo zmluvných strán odstúpené od zmluvy. Potvrdené Odmeny si je možné nechať vyplatiť od 0,01 €.
  5. Okrem Odmien za nákup tovaru či služeb je možné získať tiež bonusové Odmeny (ďalej len "Bonusové Odmeny"). Bonusové Odmeny je možné získať napr. za účast v súťažiach či marketingových akciách, za určité výkony ako napr. inštalácia doplnku do prehliadača či odporučenia Služby (čl. 3.6.), prípadne též ako priznanú kompenzáciu pri uplatnení reklamácie v rámci Garance spokolenosti. Bonusové Odmeny si je možné nechať vyplatiť, pokiaľ má Užívateľ na Užívateľskom účte aspoň 4 € nevyplatených Potvrdených Odmien za nákupy tovaru a služieb s tým, že tuto hranicu môže Prevádzkovateľ v konkrétnych prípadoch znížiť či zvýšiť. Platnosť Bonusových Odmien je 12 mesiacov od ich pripísania v Užívateľskom účte Užívateľa, pokiaľ Prevádzkovateľ nestanoví inak. Bonusové Odmeny nevyplatené v dobe ich platnosti prepadajú a Užívateľ nemá na ich výplatu nárok.
  6. Prevádzkovateľ umožňuje Užívateľovi získať Bonusovú Odmenu za odporučenie Služby. Službu môže odporučiť prostredníctvom osobného unikátneho referral linku, který je dostupný na www.tipli.sk/odporucit-priatelom. Za novo registrovaného prostredníctvom takéhoto linku, ktorý uskutoční prostredníctvom Služby aspoň jeden nákup a dosiahne 2 € v Potvrdených Odmenách (túto hranicu môže Prevádzkovateľ v konkrétnych prípadoch znížiť či zvýšiť), získa Užívateľ Bonusovú Odmenu, ktorej aktuálna výška a ďalšie podmienky získánia, hlavne potom obmedzenia počtu takto získaných Bonusových Odmien, sú stanovené v rozhraní Služby (www.tipli.sk/odporucit-priatelom). Výšku Bonusovej Odmeny za odporučenie Služby, ako aj ďalšie podmienky jej získania, je Prevádzkovateľ oprávnený kedykoľvek zmeniť. Je prísne zakázané zverejňovať osobný referral link na stránkach Partnerov či ich profiloch na sociálnych sieťach.
  7. Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľom tzv. Garanciu spokojnosti. V prípade, že nedôjde k prípísaniu Registrovanej Odmeny nejneskôr do 48 hodín od uskutečnenia nákupu u Partnera a zároveň boli splnené všetky podmienky vyplývajúce z týchto Podmienok, poskytne Prevádzkovateľ na základe reklamácie podľa svojho uváženia Užívateľovi kompenzáciu formou Bonusovej Odmeny alebo iného zvýhodnenia.
  8. Pre výplatu Odmeny Prevádzkovateľom musí mať Užívateľ vyplnený Užívateľský účet, a to vrátane čísla bankového účtu vedeného na zhodné meno ako je vedený Užívateľský účet v Službe. Potvrdené Odmeny si môže nechať vyplatiť už od 0,01 €. Bonusové Odmeny si je možné nechať vyplatiť, ak má Užívateľ v Užívateľskom účte aspoň 4 € nevyplaených Potvrdených Odmien za nákupy tovaru a služieb s tým, že túto hranicu môže Prevádzkovateľ v konkrétnych prípadoch znížiť či zvýšiť. Odmeny se vyplácajú na základe žiadosti Užívateľa podané prostredníctvom rozhrania Služby.
  9. Prevádzkovateľ nie je povinný vyplatiť Užívateľovi akúkoľvek Odmenu a Užívateľ nemá na výplatu Odmeny nárok v prípade, že:
   1. Z dôvodu na strane Užívateľa nie je možné identifikovať uskutočnený nákup;
   2. Odmena nie je Potvrdenou Odmenou (tj. Odmena nebola z akéhokoľvek dôvodu Partnerom potvrdená k výplate) či Bonusovou Odmenou;
   3. Nebude dosiahnutý minimálny limit pre výplatu Odmeny;
   4. Dôjde k uplynutí doby platnosti Odmeny podľa týchto Podmienok;
   5. Užívateľský účet bude zrušený pred podáním žiadosti o výplatu Odmeny;
   6. Partner nevyplatí Prevádzkovateľovi províziu za sprostredkovanie uskutečneného nákupu;
   7. Odmena bola získana za súčasného porušenia týchto Podmienok;
  10. Užívateľ nie je oprávnený kontaktovať so žiadosťou o výplatu akejkoľvek Odmeny priamo Partnerov.
  11. Užívateľ berie na vedomie, že Odmeny môžu podliehať zdaneniu podľa platných právnych predpisov, a že za ich zdanenie je zodpovedný výlučne Užívateľ.
 4. ZĽAVY

  1. Okrem Odmien Prevádzkovateľ v rámci Služby poskytuje Užívateľom takisto informácie o zľavách a zľavových kupónoch poskytovaných Partnermi, ktoré je možné využiť pri nákupoch. Informácie o zľavách predstavujú výhradne sprostredkované informácie Partnerov a Prevádzkovateľ tak neručí za ich správnosť, úplnosť a využitelnosť a nenesie žiadnou zodpovednosť za újmu vzniknutú Užívateľovým využitím.
  2. Službou sprístupňované informácie sú výlučne informatívneho charakteru a v žiadnom prípade nepredstavujú ponuku (návrh na uzavrenie zmluvy) či verejný prísľub zo strany Partnerov či Prevádzkovateľa. Ak nevyplývá z informácií získaných Užívateľom piamo od Partnera inak, nie je na zľavy, o ktorých boli uverejnené v Službe informácie, právny nárok a tieto zľavy nie sú právne vymáhateľné. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za zrušenie zliav, ich obmedzenie, prípadne inú zmenu podmienok zliav zo strany Partnerov.
 5. OCHRANA SÚKROMIA

  1. Zásady ochrany súkromia Služby sú obsiahnuté v samostatnom dokumente dostupnom na adrese www.tipli.sk/suhlas-so-spracuvanim-osobnych-udajov, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Podmienok. Súhlasom s týmito Podmienkami súhlasí Užívateľ tiež s uvedenými zásadmi ochrany súkromia.
 6. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

  1. Užívateľ nie je oprávnený užívať Službu v rozpore s oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa a/lebo ich účelom, najmä akýmkoľvek spôsobom obchádzať princípy fungovania Služby.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok či záväzných právnych predpisov Užívateľom, podľa svojho uváženia a povahy porušenia, nepripísať či nevyplatiť Odmenu a/lebo zrušiť jeho Užívateľský účet bez náhrady.
  3. Užívateľ berie na vedomie, že súčasť Služby či jej obsah, a to vrátane informácií, môže predstavovať duševné vlastníctvo chránené zákonom. Užívateľ je oprávnený Službu užívať výhradne prostredníctvom webového rozhrania dostupného na internetovej adrese www.tipli.sk, a to za účelom bežného užitia zamýšľaného Prevádzkovateľom. Službu, akúkoľvek jej súčasť či obsah, nie je dovolené užívať za iným účelom bez predošlého súhlasu Prevádzkovateľa alebo držiteľov príslušných práv, najmä Partnerov.
  4. Užívateľ nesmie pri užívaní Služby používať postupy, softwarové nástroje či skripty, ktoré by mohli mať nepriaznivý dopad na prevádzku Služby, najmä narušovať funkčnosť Služby alebo spôsobovať jej neprimerané zaťaženie. Užívateľ taktieť nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla predstavovať neoprávnený zásah do Služby vzhľadom k jej účelu a fungovaniu.
  5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, že Služba nemusí byť nepretržite dostupná, a to hlavne z dôvodu technických závad alebo pravidelnej údržby. Ďalej si Prevádzkovateľ vyhradzuje takisto právo Službu meniť alebo kedykoľvek ukončiť jej poskytovanie. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednost za akúkoľvek újmy spôsobené Užívateľovou nedostupností, zmenami alebo ukončením poskytovania Služby.
  6. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky kedykoľvek v primeranom rozsahu jednostranne meniť, a to hlavne z ddvodu zmien Služby, znien na strane Prevádzkovateľa alebo zmien závazných právnych predpisov. Na zmenu Podmienok Prevádzkovateľ upozorní Užívateľa minimálne 14 dní pred dňom nabytia účinnosti nových Podmienok, a to prostredníctvom Služby alebo správou zaslanou na registrovanú e-mailovú adresu Užívateľa. Užívateľ je oprávnený predmetné zmeny Podmienokk odmietnuť, a to žiadosťou o zrušenie svojho Užívateľského účtu v Službe, prípadne tým, že naďalej nebude Službu užívať.
  7. Všetky vťahy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa riadia týmito Podmienkami a záväznými právnymi predpismi České republiky, hlavne zákonom č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a to s výnimkou prípadov, kedy Užívateľ ako spotrebiteľ nesmie byť zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia iného právneho poriadku, od ktorých sa nemožno odchýliť.
  8. Všetky spory medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.
  9. V případe, že dôjde medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom ako spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, je Užívateľ oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mailová adresa: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Prípadne Užívateľ takisto môže využiť platformu pre riešenie sporov on-line zriadenou Európskou komisiou, ktorá je dostupná na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  10. Užívateľ sa môže so svojimi sťažnosťami kedykoľvek obrátiť na Prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v čl. 6.14. týchto Podmienok. S prípadnými sťažnosťami sa Užívateľ môže obrátiť tiež priamo na orgány štátneho dozoru v príslušnej oblasti. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává v zákonom vymedzenom rozsahu Česká obchodní inspekce.
  11. Tieto podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku s tým, že zmluvy na ich základe je možné uzatvárať taktiež výhradne iba v slovenskom jazyku.
  12. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia týchto Podmienok nie je dotknutá platnosť a účinnosť ich ďalších ustanovení.
  13. Platná a účinná verzia Podmienok je vždy dostupná na adrese: www.tipli.sk/podmienky.
  14. Prevádzkovateľa je možné kedykoľvek kontaktovať na e-mailovej adrese: moje@tipli.sk.
  15. Toto znenie Podmienok je platné a účinné od 1. 1. 2018.

Chcete prísť o odmenu až 15 % z každého nákupu na internete?

Stačí sa zadarmo zaregistrovať a o žiadne odmeny už nikdy neprídete.

+ naviac 10 € za registráciu

- alebo -
Registráciou súhlasíte s podmienkami použitia a so spracovaním osobných údajov.